ALERA

 

Úvod

V súčasnom období uplatňovania trhového hospodárskeho mechanizmu sa podnikateľské prostredie vyznačuje nárastom nárokov na efektívne riadenie a kontrolu projektu. Tieto požiadavky sa veľmi ťažko riešia obvyklými prostriedkami. Aby stavebník mohol úspešne riešiť problémy, musí zavádzať nové spôsoby riadenia svojich procesov pri realizácii stavieb. Používajú sa nové koncepcie, nástroje, metódy
a techniky vedúce k zvýšeniu výnosnosti stavby resp. projektu. V uvedených činnostiach je priestor pre odbornú firmu, ktorá prevezme zodpovednosť za kontrolnú činnosť v stavebnej a technologickej oblasti projektu.

O nás

Investično-inžinierska spoločnosť ALERA, a.s. bola založená v roku 2011. V inžinierskej a projektovej činnosti nie sme žiadnym nováčikom, tím špecialistov technického dozoru investora pracoval na projektoch väčšieho významu na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Spoločnosť ALERA, a.s. ponúka stavebný dozor, projektový management, construction management, investičné, projektové a koordinátorské služby. Klientom tiež ponúkame významnú zložku inžinierskej činnosti a to value engineering (optimalizácia ceny realizácie a prevádzkových nákladov). Sme odborníci, ktorí dokonale špecifikujú potreby investora a vždy háji jeho záujmy v akejkoľvek fáze výstavby. Naša práca začína kontrolou projektovej dokumentácie, dôsledne pokračuje v priebehu realizácie stavby a vrcholí prípravou kolaudácie a predaním stavby užívateľovi. Sme špecialisti v investičnej výstavbe, naše služby sú komplexné s vysokou profesijnou kvalitou a dôrazom na spokojnosť klientov.

 

Kontroling

Kontroling zahŕňa zavedenie systematického plánovania, priebežného riadenia jednotlivých procesov a efektívne overovanie výstavbového procesu vo vzťahu k zmluve o diele a jej podmienkam. Kontrolingom sa zlepšujú podmienky rozhodovania zodpovedných pracovníkov a znižuje sa miera neistoty.

 

 • Realizácia stavby – informácie o stave stavby v danom čase sa robia zaznamenávaním súpisov vykonaných prác do systému, ďalej sa vykonáva dôsledné rozlíšenie skutočne vykonaných množstiev a množstiev na fakturáciu voči stavebníkovi. Takto sa získavajú informácie o kalkulovaných nákladoch skutočne vykonaných prác a prehľad o stave rozpracovanosti.
 • Operatívne informácie o prvotných účtovných dokladoch – v priebehu realizácie stavby je dôležité mať operatívny prístup k informáciám
  o účtovných dokladoch, napr. o vystavených dodávateľských a odberateľských faktúrach a o stave ich úhrad, o materiáli v sklade a jeho spotrebe, o nákladoch na mechanizmy a dopravné prostriedky.
 • Ekonomické vyhodnotenie stavby – sa realizuje pravidelným porovnávaním skutočných nákladov z účtovníctva s kalkulovanými nákladmi; porovnaním sa zistia rozdiely a vykonajú nápravné opatrenia.
 • Vyhodnotenie fyzickej spotreby – pomocou zavedeného systému možno vyhodnotiť spotrebu materiálov v porovnaní so skutočnou a normovanou spotrebou; vyhodnotenie prebieha súhrnne po skupinách.
 • Evidencia dokumentov stavieb – zavedený systém ponúka prehľadnú evidenciu zmlúv, preberacích protokolov, technických správ, projektovej dokumentácie, fotodokumentácie, reklamácií a akýchkoľvek ďalších dokumentov.

© 2011 ALERA, a.s.    Kopčianska 10, 851 01 Bratislava    tel. +421 903 458 204    e-mail: dozor@alera.sk,obchod@alera.sk  IČO: 46 303 561  IČ DPH: SK202319760

Projektový manažment / Stavebný manažment

 • Vypracovanie podkladov prikladaných k návrhu na vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a prerokovanie dokumentácie zadania s dotknutými orgánmi a organizáciami.
 • Dohľad nad tvorbou projektovej dokumentácie.
 • Príprava podkladov pre výberové konanie na dodávateľa stavby.
 • Zabezpečenie výberu dodávateľa / materiálov a uzavretie zmlúv s vybranými dodávateľmi.
 • Odovzdanie staveniska (pracoviska) dodávateľmi vr. príslušného zápisu do stavebného denníka.
 • Koordinácia dodávateľov a priamych dodávok investora.
 • Bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach na stavbe.
 • Kontrola vecnej a cenovej správnosti podkladov
 • Kontrola vykonávania predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, konštrukcií a prác.
 • Kontrola vedenia stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami v zmluvách.
 • Kontrola postupu stavby podľa časového harmonogramu, upozorňovanie dodávateľa na nedodržiavanie harmonogramu a príprava podkladov pre prípadné sankcie.
 • Kontrola dodržiavania podmienok stavebného povolenia, príslušných noriem a technologických postupov.
 • Príprava podkladov pre záverečné vyúčtovanie stavby.
 • Kontrola odstraňovanie chýb a nedorobkov zistených pri prevzatí a dodržanie termínov na ich odstránenie.
 • Zabezpečenia alebo spolupráca pri kolaudácii alebo povolení na predčasné užívanie stavby účasť na skúšobnej prevádzke a garančných skúškach.

Koordinátor BOZP

Stručný popis činnosti koordinátora BOZP:

 

 • Koordinuje spoluprácu zhotoviteľov pri prijímaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a sleduje, či zhotovitelia dodržiavajú plán BOZP.
 • Monitoruje vykonávanie činností na stavenisku so zreteľom na dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Organizuje kontrolné dni BOZP, zavádza a vedie denník BOZP.
 • Vykonáva pravidelné pochôdzky a kontroly stavby.
 • Oznamuje investorovi každý prípad porušenia BOZP zo strany zhotoviteľa vr. návrhu a vyčíslenie sankcií podľa SOD.
 • Priebežne informuje všetky dotknuté zhotoviteľa o bezpečnostných a zdravotných rizikách, ktorá vznikla na stavenisku počas postupu jednotlivých prác.
 • Kontroluje spôsob zabezpečenia obvodu staveniska s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným fyzickým osobám.
 • Vykonáva aktualizácia plánu BOZP.
 • Kontroluje realizáciu nápravných opatrení.

Value engineering (VE)

Prostredníctvom tejto služby ponúkame podrobné technické a ekonomické posúdenie projektu. Klient získava návrh na optimalizáciu ceny a prevádzkových nákladov. Value engeneering je možné uplatniť vo všetkých fázach realizácie projektu (projektová príprava, tender, realizácia). Hlavné zásady pre úspešný výkon Value Engineeringu:

 

 • Pre VE je zostavený kvalifikovaný tím odborníkov, ktorý nemá väzbu na projekčný tím. Takto sa eliminuje tzv. prevádzková slepota tímu odborníkov, ktorí na projekte pracujú denne.
 • Do tímu VE sú nominovaní zásadne členovia s vysokou profesijnou odbornosťou, ktorí majú zároveň bohaté skúsenosti s realizáciou stavieb. Takýto tím, ktorý má skúsenosti s realizáciou stavieb je schopný správne vyhodnotiť pomer medzi úžitkovými vlastnosťami a cenou jednotlivých navrhovaných riešení.
 • V harmonograme projektu by sa mali stanoviť míľniky, pri ktorých bude projekt podrobený Value inžinieringu. Na tieto míľniky je naviazaná aktualizácia rozpočtu projektu, kedy tím VE vykoná dôkladnú analýzu projektu a predloží vyčíslenie odhadované úspory investičných, alebo prevádzkových nákladov oproti projektovanej variante. Výsledky analýzy sú prerokované a na záver Investor rozhodne o implementácii jednotlivých opatrení.
 • VE tím býva zložený z nasledujúcich profesijných špecialistov:
 • Manažér VE tímu
 • Odborník na stavebná časť
 • Profesijný špecialisti
 • Cost manager

Referencie

Líniové stavby

Multifunkčné a kancelárske stavby

Technologické stavby

kontakt

ALERA, a.s.

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava

obchod@alera.sk

dozor@alera.sk

IČO: 46 303 561

IČ DPH: SK2023319760

Peter Monosi

+421 903 458 204

TATRA BANKA

IBAN: SK59 1100 0000 0029 4602 4272